Xây dựng thương hiệu, truyền thông và marketing

Hotline: 0903285235

Tổng hợp – Thiết kế lịch độc quyền

Posted on

CÁC LOẠI LỊCH:

Lịch bàn:

Chữ A (k note): 20 x 21 cm
Chữ A (k note): 14 x 30 cm
Chữ A (k note): 18 x 24 cm
Chữ A (k note): 15 x 20 cm

Chữ M (có note): 15 x 21 cm
Chữ M (có note): 16 x 22 cm
Chữ M (có note): 15 x 15 cm
Chữ M (có note): 19 x 21 cm

Lịch treo tường:

45cm x 70cm
40cm x 60cm
35cm x 70cm
35 x 70 cm

Lịch đế mica: 15cm x25,5cm.

Lịch treo block:
30 x 40 cm
25 x 35 cm
20 x 30 cm
16 x 24 cm
14.5 x 20.5 cm
12 x 18 cm
10 x 15 cm

Xem các sản phẩm tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1NS3mw92IuHslBV8DEk80TRpxgIFzh-2T